A New Liberal Red-White-Red Card Regime Entered Into Force on 1 October 2022

Scroll down for Ukrainian version
04 October 2022

With the implementation of the Red-White-RedCard (the RWR Card), Austria has created a flexible immigration regime that allows skilled workers from third countries (i.e., persons who are not citizens of an EU / EEA member state or Switzerland) and their family members to immigrate to Austria, living and working in the country on a permanent basis.

On 1 October 2022, amendments to the Austrian legislation related to the employment of international workers came into force. Their aim is to facilitate the process of obtaining the RWRCard and its various subcategories (for Graduates, Regular Seasonal Workers, Other Key Workers, Skilled Workers in Shortage Occupations, and Very Highly Qualified Workers) and thus simplify the access of third-country nationals to the Austrian labor market.

THE MOST IMPORTANT CHANGES ARE AS FOLLOWS:

1. New minimum gross salary

 • For Other Key Workers, the minimum gross monthly salary must be EUR 2,835. There is no longer a differentiation based on age.
 • There is no longer a minimum gross monthly salary for Graduates. Instead, the minimum salary should correspond to the applicable collective agreement and standard local practices.

2. New options for the employment

 • Regular Seasonal Workers with previous experience will now have the option to obtain an RWR Card.
 • The secondment of skilled workers within the EU who possess a valid EU Blue Card has been simplified for employers with several branch offices across the EU.

3. Easier application process

 • There is no obligation to submit birth certificates as part of the application process.
 • No proof of temporary accommodation is required from Other Key Workers, Skilled Workers in Shortage Occupations, Very Highly Qualified Workers, Graduates, and Regular Seasonal Workers in order to obtain the residence permit. However, the proof of temporary accommodation will still apply when family members immigrate with the worker.
 • Language certificates will now be considered valid for five years(for Other Key Workers, Skilled Workers in Shortage Occupations, and Very Highly Qualified Workers).
 • Skilled workers and family members (e.g., spouse, registered partner, underage children) immigrating to Austria can apply for the residence permit simultaneously.
 • Residence permits for family members of skilled workers– RWR Card plus – will be valid for up to two years, without the need to extend it after one year of residence in Austria.

4. Updated point system

 • Professional experience is now recognized on a half-year basis for Other Key Workers, Skilled Workers in Shortage Occupations, and Very Highly Qualified Workers. Therefore, if a skilled worker can demonstrate 2.5 years of relevant professional experience, they will be given 5 points.
 • Other Key Workers and Skilled Workers in Shortage Occupations will now be given five additional points for English language competence (provided that English is the company’s language).
 • Skilled Workers in Shortage Occupations will now get 30 points for confirmed completion of education in the shortage occupation.
 • Older skilled workers (between 40 and 50 years of age at the time of application) can receive five points for the “age” criterion.

Do you have questions about the new Red-White-Red Card regime and the related amendments to the law? We are happy to answer them.

Новий ліберальний режим Червоно-бiло-червоної картки набув чинності 1 жовтня 2022 року

4 Жовтень 2022

З запровадженням Червоно-бiло-червоної картки (нiм. Rot-Weiß-Rot Karte) (далі – RWR Картка) Австрія створила гнучкий імміграційний режим, який дозволяє кваліфікованим працівникам з третіх країн (тобто особам, які не є громадянами країни-члена ЄС / ЄЕП або Швейцарії) та членам їх сімей іммігрувати до Австрії, проживаючи та працюючи в країні на постійній основі.

1 жовтня 2022 року набули чинності зміни до австрійського законодавства, що стосуються працевлаштування іноземних працівників. Їх мета – полегшити процес отримання RWR Картки та її різних підкатегорій (для випускників, сезонних працівників, інших ключових працівників, кваліфікованих працівників дефіцитних професій, та висококваліфікованих працівників) і таким чином спростити доступ громадян третіх країн до австрійського ринку праці.

НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ ПОЛЯГАЮТЬ У НАСТУПНОМУ:

1. Новий розмір мінімальної заробітної плати брутто

 • Для інших ключових працівників мінімальна місячна заробітна плата брутто становить 2 835 євро. Відтепер відсутня диференціація за віком. 
 • Скасовано мінімальний розмір місячної заробітної плати бруттодля випускників. Натомість мінімальна заробітна плата повинна відповідати чинному колективному договору та стандартній місцевій практиці.

2. Нові можливості для працевлаштування

 • Cезонні працівники з попереднім досвідом роботи відтепер матимуть можливість отримати RWR Картку.
 • Відрядження (нiм. Entsendung) кваліфікованих працівників в межах ЄС, які володіють чинною Блакитною карткою ЄС (нім. Blaue Karte EU) спрощено для роботодавців, які мають декілька філій у ЄС.

3. Спрощена процедура подання заяви

 • Відсутня необхідність подавати свідоцтво про народження в рамках процесу подання заяви.
 • Від інших ключових працівників, кваліфікованих працівників дефіцитних професій, висококваліфікованих працівників, випускників та сезонних працівників не вимагається доказу наявності тимчасового місця проживання для отримання посвідки на перебування. Однак ця вимога все ще буде застосовуватися, якщо разом з працівником іммігрують члени його сім’ї.
 • Мовні сертифікати тепер вважатимуться чинними протягом п’яти років (для інших ключових працівників, кваліфікованих працівників дефіцитних професій, та висококваліфікованих працівників).
 • Кваліфіковані працівники та члени їх сімей (наприклад, чоловік/дружина, зареєстрований партнер, неповнолітні діти), які іммігрують до Австрії можуть одночасно подавати заяву на отримання посвідки на перебування.
 • Посвідка на на перебування для членів сімей кваліфікованих працівників – RWR Картка плюс (нiм. Rot-Weiß-Rot Karte plus) – буде дійсна до двох років, без необхідності її продовження після першого року перебування у Австрії.

4. Оновлена бальна система

 • Професійний стаж тепер зараховується на піврічній основі для інших ключових працівників, кваліфікованих працівників дефіцитних професій, та висококваліфікованих працівників. Таким чином, якщо кваліфікований працівник може продемонструвати 2,5 роки відповідного професійного досвіду, йому буде нараховано 5 балів.
 • Інші ключові працівники та кваліфіковані працівники дефіцитних професій відтепер отримуватимуть додаткових п’ять балів за знання англійської мови (за умови, що англійська мова є робочою мовою компанії).
 • Кваліфіковані працівники дефіцитних професій відтепер отримуватимуть 30 балів за підтверджену завершену освіту за дефіцитною професією.
 • Кваліфіковані працівники старшого віку (від 40 до 50 років на момент подачі заяви) зможуть отримати п’ять балів за “віковий” критерій.

У Вас залишилися запитання щодо нового режиму Червоно-бiло-червоної картки та пов’язаних з цим змін до законодавства? Ми з радістю на них відповімо.

Last updated: 4 October 2022